Podmínky ubytování - ubytovací řád

Zvýšený pozor pro Vás, ale hlavně Vaše děti, v těchto případech ... zodpovědnost nese doprovázející osoba

Příjezd na ubytování

 • Ubytování se uskuteční na základě Vašeho dobrovolného přihlášení k pobytu.
 • V dřevěnici je ubytována vždy jen 1 parta hostů, a to buď v přední nebo zadní části domu. Kromě Vás jsem tu už jen já sám a bydlím v té části domu, která není obsazena. Tím je docílen zvýšený klid, ticho a soukromí, pokud jde o jiné lidi.
 • Vezměte prosím na vědomí, že zde bydlím, a tedy mě občas během roku navštíví má dcera nebo 1-2 mně blízcí lidé. Pokud si přejete být ubytováni jen Vy sami, aniž by zde byly jiné osoby, tak mi to prosím dejte vědět předem a můžeme se domluvit.
 • V určitých případech se může stát, že při Vašem příjezdu na ubytování nebudu moci být přítomen. V těchto případech zařídím, aby zde byla mě zastupující osoba a předala Vám klíče a informace, nebo se dohodne předem tak, že se tu ubytujete i sami a příslušné administrativní a technické procesy se dotáhnou dodatečně po mém příchodu.
 • Po příjezdu na ubytování Vás poprosím o předložení dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz). Také Vás poprosím o zaplacení kauce, pokud byla sjednána, a zbývající nebo celé částky za ubytování (v závislosti na tom, zda byla záloha už zaplacena, nebo ne). Potřebné údaje o ubytovaných osobách jsem jako ubytovatel, ve smyslu platných nařízení o ubytování v ČR, povinen zapsat do ubytovací knihy.
 • Ubytovatel vydá ubytovaným hostům potvrzení o poskytnutí ubytování a o zaplacení ceny za pobyt. Také bude hostům předán dokument o přebraném inventáři, zařízení ubytovacího prostoru (více informací níže pod nadpisem: pořádek, bezpečnost a technické okolnosti)

Na magnetické tabuli nebo v poličce v ubytovacím prostoru budou pro Vás připraveny tyto informace

 • Celý tento dokument, který právě čtete ve vytištěné formě
 • Všechna telefonní čísla na ubytovatele, na jeho zástupce, na sousedy v blízkosti, policii, zdravotní službu, odtahovou službu, hasiče a další. Vše pro případ, že byste něco náhle potřebovali.
 • V případě, že ubytovatel nebude přítomen při Vašem příjezdu, budete mít připravené k podpisu a kontrole dokumenty k převzetí ubytovacího prostoru - inventář, potvrzení o přijetí platby a kauce a jiné potřebné.
 • Na nástěnce se budou nacházet přístupové kódy na zámky při vstupech do objektu a základní informace jako: hlavní jistič elektriky, přítok vody apod.
 • Za nezletilé ubytované děti zodpovídá zákonný zástupce.
 • Osobám mladším 18 let není povoleno samostatné ubytování.
 • Ubytování v objektu je povoleno pouze osobám, které netrpí infekční chorobou.
 • Hostům jsou poskytovány služby v rozsahu a kvalitě určené příslušnými právními předpisy v kategorizaci ubytovacích zařízení.
 • Služby jsou poskytovány na základě předem určené nabídky a sjednaných podmínek. Ty jsou shrnuty na webové stránce: www.kacarna.cz, v tomto dokumentu, nebo se sjednají osobně.

Kouření a používání otevřeného ohně

 •  Ve vnitřních obytných prostorách je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
 • Kuřáci mají k dispozici u všech vchodů a všech sezeních při dřevěnici i mimo ni plechové nádobky na zbytky cigaret. I za zhoršeného počasí (déšť, sníh, vítr apod.) mají kuřáci možnost kouřit pod střechou v chráněné části domu, kde je i místo k sezení: Je to na kryté části terasy v přední části domu a pod přístřeškem v zadní části domu.
 • Otevřený oheň je dovoleno používat pouze na vymezeném ohništi s grily a v případě kanadské pece v přední části domu.
 • Použití otevřeného ohně u ohniště je toto dovoleno pouze pod podmínkou, že se hosté před založením ohně přesvědčili o tom, že je u ohniště puštěná/natlakovaná voda v připravené hadici. Po skončení opékání nebo sezení u ohně musí být oheň vodou z hadice uhašen takovým způsobem, aby bylo celé ohniště zalité vodou a byla 100% jistota, že je oheň uhašen.
Zvýšený pozor pro Vás, ale hlavně Vaše děti, v těchto případech ... zodpovědnost nese doprovázející osoba

Pořádek, bezpečnost a technické okolnosti

 • Ubytovaní hosté jsou povinni zajišťovat pořádek a klid přímo v objektu i v bezprostřední blízkosti objektu.
 • Hosté jsou povinni svým chováním předcházet nebezpečí poškození objektu a jeho vybavení, předcházet vzniku požáru a zbytečně neplýtvat elektřinou nebo vodou po celou dobu ubytování.
 • Při předávání ubytovacího prostoru přebírá host inventář zařízení. Hosté nesou plnou odpovědnost za ztrátu, poškození, případně zničení obsahu ubytovacího prostoru. Za škody, způsobené na majetku a zařízení ze strany ubytovaných, hosté odpovídají v plné výši.
 • Ubytovatel neodpovídá za věci, včetně peněz a cenností, vnesené hostem do ubytovacích prostor a ani za škodu způsobenou na odložených věcech jako kola, auto a jiné.
 • Hosté v ubytovacím prostoru nesmí bez souhlasu ubytovatele přemisťovat interiérové vybavení, dělat úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické nebo jiné instalace.
 • V celém objektu je přísný zákaz používat vlastních elektrických spotřebičů, kromě spotřebičů běžného použití (holicí strojky, vysoušeče vlasů, notebooky, nabíječky apod.)
 • Není dovoleno trhat nebo řezat rákos v rybníku, nebo jiné keře a rostliny na pozemku
Zvýšený pozor pro Vás, ale hlavně Vaše děti, v těchto případech ... zodpovědnost nese doprovázející osoba

Děti - zvýšená bezpečnost - hrozí riziko úrazu nebo škody

 • Děti do 10 let je zakázáno nechávat po delší dobu bez dozoru dospělých v interiéru i exteriéru objektu. Při vzniku úrazu nebo jiných nepředvídatelných okolností odpovídá za dítě osoba, se kterou je dítě přihlášeno k pobytu.
 • Do domu vede několik vchodů. Některé z nich mají z vnější strany kouli. Pokud jsou uvnitř obytných prostor malé děti dbejte na to, aby byl minimálně jeden vchod otevřený tak, že ho dítě nedokáže samo zavřít z vnitřku, ať už klíčem nebo jiným způsobem.
 • V celém interiéru objektu platí zákaz používání sportovních pomůcek nebo her určených pro exteriéry (míče, tenisové rakety, hračky na vodu apod.). Prosím nevnášejte sportovní pomůcky do interiéru.
 • POZOR na používání elektronických přístrojů na molu, člunu nebo v blízkosti vody. Desky na molu jsou na některých místech od sebe vzdáleny tak široce, že pokud by Vám náhodně nešikovně spadl mobilní telefon na podlahu, může se stát, že přes spáry propadne do vody. Totéž se týká cennějších předmětů jako jsou hodinky, náramky, náušnice apod.
Zvýšený pozor pro Vás, ale hlavně Vaše děti, v těchto případech ... zodpovědnost nese doprovázející osoba
 • Při používání fitnessu, kruhů, hrazdy, činek. Hrozí riziko poranění.
 • Při plném stavu vody je od břehu vstup do vody s hladinou od 50 cm. Voda v okolí mola má cca 80-90 cm hloubku. Voda po 30 m od hladiny má více než 2 metry hloubku. Celá levá část břehu má velmi strmý spád a hloubka vody zde dosahuje už pár metrů od břehu více než 2 metry. Hloubka vody při výpusti dosahuje do 5 metrů.
 • Při plavbě na pramici nepoužití záchranných vest jen na vlastní zodpovědnost
 • Záchranné vesty je možné si zapůjčit zdarma
 • Přísný zákaz vstupu k trafostanici do ohrazené plochy. Plocha je uzavřena samostatným plotem, přesto je možné tam vstoupit. Hrozí riziko úrazu, nebo smrti.
 • Všechny brány mám v mé nepřítomnosti, ale i v době, kdy jsem doma, vždy uzamčeny, tak aby byl zamezen vstup jiných osob na pozemek. Prosím Vás dodržujte toto pravidlo a vždy, i když budete přímo na molu, či při ohništi, zamykejte všechny vjezdy na pozemek. Budete se tak Vy i Vaše děti cítit lépe.

Opatření při vzdálení se z objektu v průběhu ubytování

 • Před odchodem z ubytovací části nebo i celého objektu zkontrolujte tyto věci:
 • Jsou vypnuty všechny elektrospotřebiče a světla
 • Je zastavena voda
 • Jsou zavřená a zamčená okna i dveře
 • Jsou uschovány Vaše věci uvnitř domu
 • Zamčený hlavní vchod na řetěz pod přístřeškem
 • Zamčené všechny brány, jimiž se vstupuje na pozemek
 • Máte s sebou klíč od vchodu, nebo jste si ho bezpečně uschovali uvnitř domu na dohodnutém místě
 • Je uzamčené Vaše auto. Auto musí být zaparkované takovým způsobem, aby nehrozilo nebezpečí, že se samovolně rozjede do rybníka, nebo na nežádoucí místo. Za příplatek je možné auto parkovat i uvnitř domu.
 • Schovaná kola v bezpečném prostoru
 • Na molu nesmějí zůstávat ručníky nebo Vaše oděvy apod. Hrozí riziko, že je vítr sfoukne do vody
 • Uhašený oheň v topeništi
 • Řádně zajištěna kanadská kamna (týká se pronájmu přední části domu)
 • Zavřená a zajištěná pec na ohřev vnější vany (pokud byla používána)

Ostatní podmínky

 • V celém objektu platí zákaz přijímání návštěv a jejich přenocování bez souhlasu majitele objektu. Pokud chcete, aby Vás někdo navštívil a setrval s Vámi, a to i delší dobu, ať už v ubytovacím prostoru, nebo venku u ohně a podobně, tak se určitě dohodneme. Ale prosím Vás, abyste mě na takové přání upozornili předem.
 • Ubytování domácích zvířat není povoleno.
 • Z několika zkušeností vím, že si hosté zapomněli s sebou vzít některé dost užitečné věci, se kterými mohl být jejich pobyt u mě o něco více radostnější. Pokud chcete, přečtěte si seznam nejčastěji opomíjených věcí, které se Vám mohou při pobytu hodit. Tento seznam najdete v dolní části každé stránky mého webu. 
 • Ubytovaní hosté souhlasí s tím, že po dobu trvání pronájmu má ubytovatel právo vstoupit do objektu a pokojů za účelem provedení povinností vyplývajících z provozování objektu (nutné opravy a údržba, havarijní stavy, kontrola dodržování dohodnutých podmínek apod.)
 • Ubytovaní hosté jsou povinni dodržovat ubytovací řád. Porušení pravidel ubytovacího řádu zakládá právní nárok ubytovatele na odstoupení od smlouvy před uplynutím dohodnutého času.
 • Tento ubytovací řád je dostupný v prostorách ubytování. Je zveřejněn na internetu a ubytovaní hosté jsou s ním seznámeni, a to v písemné formě, kterou si přečetli a také ústně od majitele chaty při sjednání podmínek a přebírání objektu. Neznalost těchto ustanovení není důvodem pro neplnění povinností vyplývajících z této dohody.

Odjezd z ubytování a ukončení pobytu

 • V den odjezdu odevzdá host ubytovací prostor ve stavu v jakém ho převzal. Není třeba aby byl prostor vyluxován, jako při nástupu, ale musí zůstat všude základní řád. Všechny předměty a zařízení musí zůstat funkční.
 • Ubytovatel zkontroluje podle inventurní listiny stav prostoru, elektronické přístroje, funkčnost zařízení, jako dveře, okna, sprcha a ostatní. Pokud nedošlo během ubytování k žádným škodám na majetku, vrátí ubytovatel hostům kauci v plné výši.
 • Za škody na majetku vzniklé během doby ubytování vinou hostů, odpovídá právně i finančně ubytovaná osoba plně a škody hradí v plné výši.

V Olšanech dne 7. března 2021

Jozef Lupták, Olšany č. 71, 378 53, okr. Jindřichúv Hradec

+420 607 601 200 /  +421 944 544 200

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu